• Email : gradiva@gradivabarcelona.org || secretaria@gradivabarcelona.org

Llengües

Inscripció activitat gratuïta

Català
Dades de l'alumne
Informació GRADIVA

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals és la gestió, prestació i personalització dels serveis i continguts del mateix que l'USUARI utilitzi.

Inscripción actividad de pago

Espanyol
Datos para la inscripción
Información GRADIVA

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales es la gestión, prestación y personalización de los servicios y contenidos del mismo que el USUARIO utilice

Inscripción actividad gratuita

Espanyol
Datos del alumno
A rellenar por el alumno
Información GRADIVA

La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales es la gestión, prestación y personalización de los servicios y contenidos del mismo que el USUARIO utilice

El què i el com del psicodiagnòstic en nens i adolescents

El què i el com del psicodiagnòstic en nens i adolescents


Les Tècniques Projectives

1 – Visió panoràmica de les Tècniques Projectives:

  • Selecció de la bateria de proves per a l'examen de nens i adolescents que serveixin per conèixer i descriure aspectes del món interior dels mateixos que permeten accedir a una aproximació diagnòstica de la personalitat.
  • Aquestes tècniques engloben aspectes més amplis com el tipus de vincles que el subjecte estableix amb els altres i els seus models de conducta.

2 – El valor del psicodiagnòstic i les seves limitacions.

El qué y el cómo del psicodiagnóstico en niños y adolescentes

El qué y el cómo del psicodiagnóstico en niños y adolescentes


Las Técnicas Proyectivas

1 – Visión panorámica de las Técnicas Proyectivas:

  • Selección de la batería de pruebas para el examen de niños y adolescentes que sirvan para conocer y describir aspectos del mundo interior de los mismos que permitan acceder a una aproximación diagnóstica de la personalidad.
  • Estas técnicas abarcan aspectos más amplios tales como el tipo de vínculos que el sujeto establece con los otros y sus modelos de conducta.

2 – El valor del psicodiagnóstico y sus limitaciones

Els orígens del pensament i la seva relació amb la funció materna. Els vincles i les emocions des de la perspectiva de Bion

Els orígens del pensament i la seva relació amb la funció materna. Els vincles i les emocions des de la perspectiva de Bion


Els trastorns del pensament no es limiten a la patologia sinó que es poden reconèixer en la manera de funcionar de les persones en diferents moments de la seva vida.

Bion va comprendre que pensar és quelcom que ha de ser après i desenvolupat.

En aquest curs tractarem les idees fonamentals de Bion en relació a la construcció i funcionament de la ment, la importància de l’observació i el principi bionià de “sense memòria i sense desig”.

 

Los orígenes del pensamiento y su relación con la función materna. Los vínculos y las emociones desde la perspectiva de Bion

Los orígenes del pensamiento y su relación con la función materna. Los vínculos y las emociones desde la perspectiva de Bion


Los trastornos del pensamiento no se limitan a la patología sino que se pueden reconocer en la manera de funcionar de las personas en distintos momentos de su vida.

Bion comprendió que el pensar es algo que tiene que ser aprendido y desarrollado.

En este curso abordaremos las ideas fundamentales de Bion en relación a la construcción y funcionamiento de la mente, la importancia de la observación y el principio bioniano de "sin memoria y sin deseo".

 

Curs-taller sobre reproducció assistida: aspectes emocionals en joc.

Curs-taller sobre reproducció assistida: aspectes emocionals en joc.


Les parelles que acudeixen a les tècniques de reproducció assistida solen passar per processos de gran intensitat emocional, posant en joc aspectes de la seva pròpia subjectivitat fins llavors desconeguts per ells mateixos. A través de materials clínics podrem donar significat a alguns d'aquests aspectes intrapsíquics i intersubjectius.